Bip, WizjaNet
www.bip.gov.pl
 :: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło:  

Regulamin organizacyjny artykuł wyswietlony 3135 razy Strona do wydruku

Regulamin organizacyjny


Załącznik do Zarządzenia nr 15
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej z dnia 10 lipca 2007 r.
Regulamin OrganizacyjnyMiejskiego Zarządu Oświaty

I. Postanowienia Ogólne.
§ 1
1. Miejski Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną Miasta Bielska-Białej zwany dalej MZO.
2. MZO został powołany na mocy Uchwały Nr L/626/93 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 1993 r. jako jednostka budżetowa Gminy.
3. Obszarem działania jest miasto Bielsko-Biała.


II. Zakres działania.
§ 2
1. Przedmiotem działalności podstawowej MZO jest:
1/ Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko – Biała, polegająca w szczególności na:
a) ustalaniu sieci placówek oświatowych oraz jej aktualizacji,
b) organizacji roku szkolnego, jego korekcie i kontroli realizacji,
c) inspekcji placówek oświatowych,
d) kontroli obowiązku szkolnego i nauki,
e) prowadzeniu spraw dotyczących kadry kierowniczej i nauczycieli,
f) prowadzeniu spraw dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) prowadzeniu spraw związanych z awansem zawodowym,
h) sporządzaniu oraz analizie sprawozdań i zestawień dotyczących realizacji zadań oświatowych,
i) organizacji dowozu uczniów,
j) kierowaniu uczniów do kształcenia specjalnego,
k) prowadzeniu spraw związanych z kształceniem pracowników młodocianych,
l) prowadzeniu spraw związanych z ewidencją szkół niepublicznych, oraz wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej,
m) koordynacji realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Europejskich i innych źródeł pozabudżetowych.

2/ Obsługa rachunkowo-księgowa szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała wymienionych w załączniku nr1A do niniejszego regulaminu polegająca na:
a) sporządzaniu list płatniczych,
b) kompletowaniu dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego
i innych świadczeń należnych pracownikom,
c) prowadzeniu obsługi bankowej i kasowej oraz rozliczanie wszystkich dyspozycji środkami pieniężnymi,
d) prowadzeniu księgowości syntetycznej i analitycznej,
e) prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych dla czynnych nauczycieli i pracowników oświaty nie będących nauczycielami oraz obsługę scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
f) dokonywaniu analizy realizacji planów finansowych i czuwaniu nad racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
g) archiwizowaniu dokumentacji finansowo-księgowej, płacowej i zasiłkowej,
h) przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji do naliczania rent i emerytur oraz kapitału początkowego dla pracowników zatrudnionych w obsługiwanych placówkach oraz pracowników, z którymi nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

3/ Prowadzenie planowania i sprawozdawczości dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, polegających na:
a) sporządzaniu zbiorczych planów finansowych, z zakresu dochodów
i  wydatków  budżetu  oświaty,  do  projektu  budżetu Miasta Bielsko-Biała
b) sporządzaniu propozycji układu wykonawczego budżetu oświaty Miasta Bielsko-Biała,
c) dokonywaniu podziału na placówki środków zapisanych w uchwale budżetowej dostosowując plany finansowe szkół do kwot przyznanych na zadania oświatowe,
d) przygotowywaniu wniosków dotyczących wprowadzenia zmian
w budżecie Miasta,
e) dokonywaniu zmian w budżecie Miasta na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
f) powiadamianiu poszczególnych placówek o zmianach w ich planach finansowych, dokonywanych w wyniku decyzji dyrektorów uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta lub Dyrektora MZO,
g) sporządzaniu okresowych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych,
h) sporządzaniu półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych z zakresu oświaty,
i) sporządzaniu sprawozdań o udzielanych zamówieniach publicznych.

2. Pozostała działalność to:
1/ Prowadzenie przeglądów technicznych, w tym wynikających z przepisów prawa  budowlanego, budynków obsługiwanych placówek.
2/ Prowadzenie obsługi prawnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
3/ Załatwianie indywidualnych spraw uczniów z zakresu pomocy materialnej o  charakterze socjalnym.
4/ Prowadzenie Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej.
5/ Prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.
6/ Prowadzenie archiwum dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
7/ Administrowanie  lokalami   mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach obsługiwanych szkół i przedszkoli.


III. Organizacja i zasady kierowania MZO.
§  3
MZO prowadzi gospodarkę finansową, na zasadach określonych w przepisach o jednostkach budżetowych podsektora samorządowego, w oparciu o coroczne plany finansowe zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
§  4
1. MZO kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydenta Miasta.
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta.
3. Do wykonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonych pełnomocnictw niezbędna jest zgoda Prezydenta Miasta.
§  5

1. Nadzór ogólny nad działalnością MZO sprawuje Prezydent Miasta.
§  6

1. Dyrektor kieruje i zarządza MZO.
2. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
a) opracowywanie i realizacja planów rzeczowo-finansowych
b) dysponowanie środkami finansowymi MZO w zakresie otrzymanych pełnomocnictw,
c) reprezentowanie MZO,
d) zawieranie umów o pracę z pracownikami MZO,
e) ustalanie  zakresów  obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,
f) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
g) określanie niezbędnych kwalifikacji i kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy,
h) wykonanie zadań wynikających z art. 44 ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości.
§  7

Strukturę organizacyjną MZO określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 2B do niniejszego regulaminu.


IV. Postanowienia końcowe.
§  8

Zasady wynagradzania pracowników MZO określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz opracowany na tej podstawie regulamin wynagradzania.
§  9

MZO używa pieczęci:

Miejski Zarząd Oświaty
ul.Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 499-23-00,499-88-56,497-55-22
fax(033) 499-23-22


Lista załączników do artykułu :

  SCHEMAT ORGANIZACYJNY 41.17 KB
  REGULAMIN ORGANIZACYJNY (DOC) 47.5 KB
  REGULAMIN ORGANIZACYJNY (PDF) 45.17 KB
  ZAŁĄCZNIK NR 1 ( WYKAZ PLACÓWEK ) (DOC) 147.5 KB
  ZAŁĄCZNIK NR 1( WYKAZ PLACÓWEK ) (PDF) 41.14 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Podmiot udostępniający Operacja Informację wytworzył Informację wprowadził
29 MZO Bielsko-Biała zmiana treści Michał Kisiel
Małgorzata Graca
  Data dodania: 1970-01-01 01:00 Ostatnia zmiana: 2011-11-10 09:55