Bip, WizjaNet
www.bip.gov.pl
 :: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło:  

Obowiązek szkolny i nauki artykuł wyswietlony 8129 razy Strona do wydruku

Obowiązek Szkolny i Nauki


WZORY DRUKÓW !!!

Dotyczy: Postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązku szkolnego i nauki - wzory druków.

       Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej uprzejmie informuję,iż z dniem 18 sierpnia 2008 r. zostały wprowadzone zmiany do ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm. 

        W związku z wprowadzonymi zmianami w ww. ustawie informuję, że zmienia się sposób wypełniania tytułu wykonawczego – TYT. 3 stosowanego w egzekucji należności o charakterze niepieniężnym, oraz wzór wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej, jak i upomnienia.
W załączeniu przesyłam Państwu do stosowania uaktualnione druki w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nauki.
 
- upomnienie
- wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej. 
 
       Jednocześnie informuję, iż w przypadku dalszych zmian tekstu jednolitego ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub ustawy  o systemie oświaty, bądź innych wymienionych w podstawach prawnych przepisów, należy stosowane zmiany uwzględnić w podstawie prawnej przesłanych w załączeniu druków (aktualizować podstawy prawne na bieżąco). 

Załączniki:
 
Wzory:
 
POZYCJA NR 1 – należy podać NIP szkoły, w przypadku obowiązku szkolnego. Natomiast NIP gminy Bielsko-Biała w  przypadku realizacji obowiązku nauki.
POZYCJA NR 2 – należy podać liczbę dziennika prowadzonej sprawy.
POZYCJA NR 3 – należy podać datę wypełnienia wniosku.
POZYCJA NR 4 – należy wpisać Gmina Bielsko-Biała.
POZYCJA NR 5-8 – należy podać dane dotyczące zobowiązania.
POZYCJA NR 9-22 – nie dotyczy
POZYCJA NR 23 -  art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.
POZYCJA NR 24 – należy wpisać - ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
POZYCJA NR 25 – należy wpisać: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
- dopełnieniem czynności zgłoszenia dziecka do szkoły;
- zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
- zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
- informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie  którym dziecko mieszka,o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b;
- rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na  terenie której dziecko mieszka, są zobowiązani informować go o formie spełnienia obowiązku nauki przez  dziecko i zmianach w tym zakresie;
- rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o  którym mowa w art. 16 ust.8, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym  zezwoleniu.
POZYCJA NR 26 – należy wpisać: art. 15 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.)
POZYCJA NR 27 – pieczęć urzędowa.
POZYCJA NR 28 – należy podać odpowiednią kwotę.
POZYCJA NR 29 – należy podać datę skutecznie doręczonego upomnienia.
POZYCJA NR 30 – pieczęć dyrektora szkoły.
POZYCJA NR 31 – należy podać datę wypełnienia wniosku taką jak w poz.3.
POZYCJA NR 32 – należy podać nazwę banku.
POZYCJA NR 33 – należy podać rachunek bankowy szkoły – (dot. zadań własnych w przypadku obowiązku szkolnego), lub rachunek bankowy gminy  ( w przypadku obowiązku nauki).
POZYCJA NR 34-41 – nie dotyczy


   


Historia zmian artykułu
Nr. Podmiot udostępniający Operacja Informację wytworzył Informację wprowadził
12 MZO Bielsko-Biała zmiana treści Michał Kisiel
Michał Kisiel
  Data dodania: 2008-01-16 12:26 Ostatnia zmiana: 2008-09-30 11:01